Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Fyzická osoba Vít Včelař, IČO 75298007 je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru realitnipirat.cz, který je dostupný na internetové adrese http://www.realitnipirat.cz (dále jen „Server“). Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí.
Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami. 

 1.  Základní pojmy

Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky, která není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji prodat nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“). 
Inzerentem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, popř. osoba nabízející spolubydlení, která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Inzerent“). Inzerentem nemůže být Realitní makléř (čl. 2. bod [c ] Smluvních podmínek). 
Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost, spočívající mimo jiné v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor a dále správě a údržbě nemovitostí pro třetí osoby, či též v činnostech souvisejících (dále jen „Realitní makléř“). 

 1.  Registrace na serveru realitnipirat.cz a podmínky uveřejnění nabídky

Inzerent je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace. 
Inzerent se registruje pomocí elektronické poštovní adresy, sociálních sítí Facebook a Google +.
Po úspěšném dokončení registrace zašle Provozovatel Inzerentovi prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená Inzerentem.
Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem. 
Na základě provedené Registrace je Inzerent pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí.
Provozovatel se zavazuje zobrazit Inzerentovu nabídku max. do 12 hodin od doby vložení nabídky, pakliže nabídka bude splňovat kritéria pro uveřejnění inzerátu a nebude v rozporu s čl. 3. bodu c) Smluvních podmínek

Inzerátem se rozumí nabídka nebo poptávka koupě, prodeje a pronájmu Nemovitosti Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru.

 

3.1. GDPR: Používáním serveru poskytujete souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresu
 • inzerovanou nemovitost

  Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, adresu a inzerovanou nemovitost je možné zpracovat na základě Vámi uděleního souhlasu a souhlasíte s využitím za účelem akviziční činnosti, zprostředkování prodeje, nebo finančního produktu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 15 let. Souhlas můžete kdykoliv písemně vzít zpět a to například zasláním emailu na adresu info@realitnipirat.cz.

  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem (provozovatel), osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Modrá pyramida stavební spořitelna a.s.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

  Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce – podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele

 

 1. Práva a povinnosti stran

Inzerent plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru. 
Inzerent bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem. Dále Inzerent bere na vědomí, že údaje o jeho nemovitosti/ech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž tímto souhlasí. 
Inzerent se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Inzerent. 
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud: 
(1) jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
(2) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
(3) jsou nabídky Realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů;
(4) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele. 
Provozovatel je oprávněn zasílat Inzerentovi informační materiály týkající se provozu služby na Serveru nebo služeb souvisejících. 
Inzerent může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@realitnipirat.cz. 
V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Inzerent povinen je aktualizovat. 
Na veškeré uvedené osobní údaje v této části se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení realitnipirat.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Licenční ujednání

Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje realitnipirat.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely realitnipirat.cz (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně.

Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci.

V případě, že realitnipirat.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo realitnipirat.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel realitnipirat.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.

 1. Platební podmínky

Server neobsahuje informace o cenách inzerce, a proto jsou inzertní služby poskytovány bezplatně. Tímto ustanovením není omezena možnost realitnipirat.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.

Cenu inzerce může Objednatel uhradit realitnipirat.cz následujícími způsoby:

na základě faktury bankovním převodem na účet č. 1063411012/3030

Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v individuální objednávce na emailu info@realitnipirat.cz

Realitnipirat.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v těchto podmínkách nelze použít.

Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na účet uvedený v informacích, nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána na účet provozovatele.

 1. Vadné plnění služeb

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

realitnipirat.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu.

Pokud realitnipirat.cz splní vadně, má Objednatel práva z vadného plnění.

realitnipirat.cz plní vadně, zejména

poskytne-li Balíček inzerce, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;

neupozorní-li na vady, které obsah inzerce má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;

ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že Balíček inzerce nemá žádné vady.

Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obecné obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky), vytkl-li vadu realitnipirat.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany realitnipirat.cz zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce.

Vytkl-li Objednatel vůči realitnipirat.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat.

Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a nelze li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o inzerci, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

 1. Odstoupení od smlouvy o inzerci

Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je realitnipirat.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle těchto podmínek souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci.

Do 14 dnů od odstoupení vrátí realitnipirat.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu.

V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit realitnipirat.cz poměrnou část Ceny inzerce.

 

Závěrečná ustanovení

 Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Inzerentem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy. 
 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Inzerenta, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.